historianjeesus.fi

by Tom Holmén

Yhteensopivuuden kriteeri

Mikäli jokin traditio vaikuttaa yhteensopivalta muilla perusteilla autenttiseksi määritellyn tradition kanssa, voidaan puhua yhteensopivuuden kriteerin täyttymisestä. Jos esimerkiksi Jeesuksen ja fariseusten välistä kiistelyä voidaan pitää historiallisena (mm. moninkertaisuuskriteerin perusteella), sen pohjalta voidaan mahdollisesti argumentoida (Mk 7:1-23/Mt 15:10-22) autenttisuuden puolesta. Olennaista kriteerin käytössä on se, että yhteensopivuus havaitaan edes jossakin määrin harvinaisluonteisessa seikassa. Esim. usko Jumalaan ei sovellu yhteensopivuuskrieerin toteutumisen perustaksi (ts. traditiossa A ilmenee usko Jumalaan kuten jo autenttiseksi määritellyssä traditiossa B).

Yhteensopivuutta voidaan tutkia myös sen suhteen, miten traditio vastaa niitä olosuhteita, joissa Jeesus eli. Suurin osa tutkijoista olettaa, että Jeesus puhui äidinkielenään arameaa. Tällä perusteella on kehitetty Jeesuksen sanontoja koskeva aitouskriteeri, jonka mukaan arameankielisestä alkuperästä vihjaava kieliasu voisi osoittaa sanonnan periytyvän Jeesukselta. On tietysti myös mahdollista, että Palestiinan arameaa puhuvat yhteisöt ovat muotoilleet kyseisen sanonnan tai että sanonta on syntynyt alueella, jossa puhuttuun kreikkaan on sekoittunut semitistisiä vaikutteita. Viime vuosina on psykologisia, sosiologisia ja antropologisia teorioita ryhdytty soveltamaan myös Jeesus-tutkimukseen. Tarkoituksena on pyrkiä selvittämään, mitä voidaan mielekäästä olettaa sen perusteella, mitä ihmisestä ja hänen käyttäytymismalleistaan tiedetään. Tämänkaltaisia teorioita käyttävä tutkija jäsentää kysymystä yhteensopivuudesta kerrotun toiminnan ja sosiaalitieteellisen tietämyksen välisen koherenssin viitekehyksessä.